kop

Bowling Competitie

Wedstrijdschema 2018/2019
Poule 1
dinsdagavond van
19:30 tot 22:00 uur
woensdagavond van
19:30 tot 22:00 uur
rondedatumbaan 1baan 2baan 3baan 4datumbaan 1baan 2baan 3baan 4
111 september 2018A - bB - aC - dD - c12 september 2018E - fF - eG - hH - g
22 oktober 2018D - aA - dB - cC - b3 oktober 2018H - eE - hF - gG - f
36 november 2018C - aD - bA - cB - d7 november 2018G - eH - fE - gF - h
415 januari 2019B - fC - gD - hA - e16 januari 2019F - bG - cH - dE - a
55 februari 2019A - fB - eC - hD - g6 februari 2019E - bF - aG - dH - c
65 maart 2019D - fA - gB - hC - e6 maart 2019H - bE - cF - dG - a
72 april 2019C - fD - eA - hB - g3 april 2019G - bH - aE - dF - c
A =  Dema Interieurbouw
B =  Gerritse IJzerwaren
C =  De Gootvullers
D =  Team 750
E =  Kingpin
F =  M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)
G =  Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
H =  Team 750
Poule 2
dinsdagavond van
19:00 tot 21:30 uur
dinsdagavond van
21:30 tot 0:00 uur
rondedatumbaan 1baan 2baan 3baan 4baan 1baan 2baan 3baan 4
118 september 2018A - bB - aC - dD - cE - fF - eG - hH - g
29 oktober 2018D - aA - dB - cC - bH - eE - hF - gG - f
313 november 2018C - aD - bA - cB - dG - eH - fE - gF - h
422 januari 2019B - fC - gD - hA - eF - bG - cH - dE - a
512 februari 2019A - fB - eC - hD - gE - bF - aG - dH - c
612 maart 2019D - fA - gB - hC - eH - bE - cF - dG - a
79 april 2019C - fD - eA - hB - gG - bH - aE - dF - c
A =  Verweij Houttechniek 1
B =  Derks-Diepenbroek Installatiebedrijf
C =  Verweij Houttechniek 2
D =  Team 750
E =  T.I.O.N.A.
F =  Team 750
G =  Peek Autoservice
H =  Team 750
Poule 3
woensdagavond van
19:30 tot 22:00 uur
rondebaan 1baan 2baan 3baan 4datumbaan 1baan 2baan 3baan 4
1A - bB - aC - dD - c26 september 2018E - fF - eG - hH - g
2D - aA - dB - cC - b17 oktober 2018H - eE - hF - gG - f
3C - aD - bA - cB - d21 november 2018G - eH - fE - gF - h
4B - fC - gD - hA - e30 januari 2019F - bG - cH - dE - a
5A - fB - eC - hD - g20 februari 2019E - bF - aG - dH - c
6D - fA - gB - hC - e20 maart 2019H - bE - cF - dG - a
7C - fD - eA - hB - g17 april 2019G - bH - aE - dF - c
A =  Team 750
B =  Team 750
C =  Team 750
D =  Team 750
E =  Autoservice Jaron
F =  Café Victoria
G =  The Kiko's
H =  Singel 59 dart & bowling
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0