Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 1
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Connie PeekM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)373378126,00145378
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
126,00
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
197136145378126,00126,002
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0