Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 3
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Connie PeekM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)506648108,00130336
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
104,00112,00
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
113011294336112,00112,003
399109104312104,00108,001
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.1