Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 3
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Wendy TuithofM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)65977786,33110269
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
80,6789,6788,67
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
1110699026989,6789,673
297808926688,6789,174
377858024280,6786,331
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.1