Bowling Competitie poule 1

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 3
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Sandra BekkerM.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)509975108,33170366
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
101,00102,00122,00
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
19112686303101,00101,002
291110105306102,00101,503
310917087366122,00108,334
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.1