Bowling Competitie poule 2

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 3
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Kevin v.d. BrinkVerweij Houttechniek 13991109123,22159406
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
135,33108,00126,33
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
110712295324108,00108,003
2111115153379126,33117,174
3121126159406135,33123,221
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0