Bowling Competitie poule 2

Terug naar scorelijst Bowling Competitie
Persoonlijke score ronde 1
naamteamnaamhandicapaantal
games
totaal
scratch
gemiddelde
scratch
hoogste
game
hoogste
serie
Kevin v.d. BrinkVerweij Houttechniek 1523315105,00135315
Gemiddelde per baan
baan 1baan 2baan 3baan 4
105,00
Overzicht
rondegame 1game 2game 3totaal
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
per ronde
gemiddelde
scratch
baan
11359783315105,00105,001
Singel 59 dart & bowling - Bowling Score Systeem 2.0